TIN VẮN:

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng

04/07/2019 09:20:13 AM         

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi công tác có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra mất an toàn, an ninh mạng, lộ lọt bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Sử dụng và quản lý khóa bí mật (USB token) của chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, chứng thư số, các giải pháp mã hóa của Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho đơn vị theo đúng quy định.
 
Ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp trong nước đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng theo quy định của pháp luật đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.
 
Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên trách về an toàn thông tin mạng của tỉnh có trách nhiệm rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, ban hành mới cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.
 
Tham mưu, tổ chức thực hiện việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên trách về an toàn, an ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc giám sát, chia sẻ thông tin, kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.
 
Đảm bảo các điều kiện cần thiết để Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi thực hiện công tác giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, bảo vệ hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;
 
Công an tỉnh triển khai các giải pháp nghiệp vụ để phòng, chống tội phạm mạng; tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực quản lý và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo chỉ đạo của Bộ Công an. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai các giải pháp nghiệp vụ bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực quản lý và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.
 
Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, giai đoạn 5 năm; cân đối nguồn vốn, bảo đảm đạt tối thiểu 10% tổng mức đầu tư các dự án công nghệ thông tin chi cho nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng (trừ trường hợp chủ đầu tư đã có hệ thống kỹ thuật hoặc không đầu tư bằng nguồn vốn dự án mà thuê dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng).
 
                                                                                    H.N - Theo quangngai.gov.vn
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 54 Đang truy cập:
  • 5.040.485 Tổng lượt:
G