TIN VẮN:
Trang chủ >>   Album ảnh  >> Đại hội Công đoàn Sở nhiệm kì 2011-2014  
Ông Trần Thanh Trường - Chủ tịch Công đoànphát biểu tại Đại hội Ông Trần Thanh Trường - Chủ tịch Công đoànphát biểu tại Đại hội
Toàn cảnh Đại hội Toàn cảnh Đại hội
Ra mắt BCH nhiệm kì mới 2011-2014 Ra mắt BCH nhiệm kì mới 2011-2014
TTawngj hoa lưu niệm cho BCH nhiệm kì cũ TTawngj hoa lưu niệm cho BCH nhiệm kì cũ
Ông Vũ Hòa Phương phát biểu tại Đại hội Ông Vũ Hòa Phương phát biểu tại Đại hội