Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Kí giao ước thi đua Công đoàn và Lãnh đạo Sở
Kí giao ước thi đua Công đoàn và Lãnh đạo Sở
Trao giấy khen cho các đơn vị
Trao giấy khen cho các đơn vị
Trao giấy khen cho các cá nhân
Trao giấy khen cho các cá nhân
Ra mắt Ban thanh tra nhân dân
Ra mắt Ban thanh tra nhân dân