TIN VẮN:

Một số vấn đề hay gặp khi làm việc với SQLSERVER (phần 2)

07/08/2019 10:24:12 AM         

Trong phần 1 chúng ta đã đề cập về job trong SQLSERVER, trong phần này chúng ta sẽ thực hiện tạo lịch backup tự động từng bước từng bước dưới đây.

 Tạo job trên SQLSERVER, tên job: BackupMyDB:

SQLSERVER->SQL SERVER AGENT->JOBS->NEW JOB

General->Đặt tên job: BackupMyDB

Steps->New

 

– Step name: đặt tên step.
– Command:  Chèn đạon script backup vào->OK
 
set @pathx=’C:\Backup\’
DECLARE @name VARCHAR(50) — Tên Databse sẽ duyệt
 
DECLARE @path nVARCHAR(256) — đường dẫn file backup
 
DECLARE @fileName nVARCHAR(256) — tên file backup
 
DECLARE @fileDate nVARCHAR(20) — đường dẫn để đặt theo tên từng file backup
 
SET @path = @pathx — thu muc chua cac file duoc Backup
 
SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112) — ngay thang se backup
 
–Định nghĩa Cursor
 
DECLARE db_cursor CURSOR FOR
 
SELECT name
 
FROM master.dbo.sysdatabases WHERE name IN (‘dbname1,’dbname2’,’dbname3’,’…’)
 
OPEN db_cursor
 
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name
 
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
 
BEGIN
 
SET @fileName = @path + @name + ‘-‘ + @fileDate + ‘.BAK’
 
BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName
 
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name
 
END
 
CLOSE db_cursor
 
DEALLOCATE db_cursor

 

 

 

 

 

Schedule->New: Đặt lịch

 

-Name: đặt tên lịch
– Occus: Chọn lịch ngày, tuần, tháng (tùy ý):
-OK
 
 
Như vậy là chúng ta vừa tạo lịch backup database tự động trong SQLSERVER, file backup lưu vào thư mực C:\Backup\’, bạn có thể đổi chúng nếu muốn. Trường hợp bạn muốn copy file này vào 1 ổ đĩa ở máy khác hoặc thiết bị lưu trữ thì đặt lịch trong window để copy tự động (các thiết bị thấy nhau qua IP mạng). Xem bài taskschedule trong window.
 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 5285 Đang truy cập:
  • 6.320.150 Tổng lượt:
G