TIN VẮN:

Backup/Restore máy chủ web IIS bằng dòng lệnh (commandline)

07/08/2019 10:57:30 AM         

ạn là 1 quản trị viên máy chủ web window: IIS webserver. Bạn muốn backup lại IIS webserver để đề phòng rủi ro. Bạn làm theo các bước sau:

 1. Vào commandline của IIS Web server: %windir%\system32\inetsrv

2. Backup:
appcmd add backup backupfolderIIS.
3. Restore:
appcmd restore backup backupfolderIIS.
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 49 Đang truy cập:
  • 1 Tổng lượt: