TIN VẮN:

Hạn chế quyền cho anynomous user trong Sharepoint (2010)

07/08/2019 11:06:18 AM         

Bạn có 1 site (Trang web), bạn muốn phân quyền cho anynomous user xem được bài viết (Entire) nhưng không cho xem trong phần quản trị: /_layouts/viewlsts.aspx; /Lists/Posts/Allitems.aspx;……Bạn biết rằng trong Sharepoint có 1 thuộc tính “ViewFormPagesLockDown”, phải active lên sau khi bạn phân quyền cho anynomous user xem được Entire Web Site. Bạn làm theo các bước sau:

 1. Bạn cần phân quyền cho anynomous user là: Entire Web Site.

 

2. Vào commandline (cmd.exe), vào stsadm: c:\Program Files\common files\microsoft shared\web server extensions\14\bin
3. Active thuộc tính (feature) ViewFormPagesLockDown cho sites collection bằng dòng lệch sau:
stsadm.exe -o activatefeature -url http://servername/sites/archive -filename ViewFormPagesLockDown\feature.xml
4. Xem lại kết quả.
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 47 Đang truy cập:
  • 1 Tổng lượt: