TIN VẮN:
Phần mềm nhận dạng chữ viết hỗ trợ Tiếng Việt - VietOCR
12-03-2021      991 Lượt xem

VietOCR phát triển trên nền tản Tesseract (mã nguồn mở) và được phát hành và phân phối theo Giấy phép Apache, v2.0 (tuân thủ giấy phép này, không có nhiều ràng buộc và hầu như miễn phí). VietOCR do nhóm tác giả người Việt viết, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, đặc biệt Tiếng Việt.

Bộ cài đặt tập huấn CKS 2020
30-09-2020      924 Lượt xem

Driver token thiết bị ký số
20-08-2020      1060 Lượt xem

Bộ cài đặt chữ ký số
31-07-2017      23523 Lượt xem

Bài tập thực hành Mail Merge
20-11-2019      12662 Lượt xem


  1    2    3    4    5    
G