Ngày đưa:  30/03/2012 11:12:10 AM
Tổ chức bộ máy của Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông

- Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông làm việc theo chế độ Thủ trưởng, có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn trực thuộc gồm:

+ Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

+ Phòng Kỹ thuật;

+ Phòng Truyền thông và Quản trị Cổng thông tin điện tử.

-  Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

-  Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công theo dõi một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc; cùng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

Khi Giám đốc đi công tác vắng, 01 Phó Giám đốc được uỷ quyền giải quyết công việc của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về những công việc đựơc ủy quyền.

-  Việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật ... Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, phó phòng của Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh.

   Video clip ngành TT&TT
Xem tất cả 
   Các tin xem nhiều nhất
   Tin mới nhất