TIN VẮN:

Phần mềm quản lý nhân sự và công việc

28/08/2021 08:54:43 PM         

Giới thiệu về Phần mềm quản lý nhân sự dành cho doanh nghiệp, công ty, cơ quan hành chính, sự nghiệp

 Phiên bản đang hoạt động: v 7.0 (release ngày 18/12/2014)

Phần mềm quản lý Nhân sự và Công việc được phát triển bởi đội ngũ CBVC của Trung tâm CN-TT&TT, bao gồm 2 nhóm chức năng chính:
- Nhóm chức năng Quản lý Nhân sự: cho phép quản lý toàn diện thông tin nhân sự của đơn vị: thông tin về hồ sơ lý lịch của nhân viên, quá trình công tác, thi đua khen thưởng, quá trình tăng lương và thời gian nghỉ phép của nhân viên,… một cách khoa học và hệ thống. 
- Nhóm chức năng Quản lý Công việc: cho phép quản lý công việc bao gồm: quản lý báo cáo tuần, báo cáo giao ban, quản lý tiến độ công việc.
Phần mềm quản lý nhân sự được cài đặt trên môi trường mạng, cho phép truy cập dễ dàng mọi lúc mọi nơi với Internet. 
I. Nhóm chức năng quản lý nhân sự:
1. Quản lý toàn diện thông tin nhân viên:
 • Phần mềm cho phép nhập, cập nhật (từ form) thông tin của nhân viên như:
  • mã số nhân viên, ngày sinh, giới tính, số CMND, địa chỉ, số điện thoại, email ;
  • thông tin chi tiết về quan hệ gia đình;
  • trình độ học vấn, các chứng chỉ, bằng cấp, sở trường chuyên môn, năng khiếu ngoại khóa;
  • quá trình công tác: phòng ban, chức vụ từng giữ trước đây, chức vụ hiện thời, vị trí kiêm nhiệm (nếu có);
  • thông tin đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm;
  • thông tin điều chuyển;
  • các thông tin khác theo mẫu 2C-BNV/2008
 • Cho phép tìm kiếm, tra cứu hồ sơ nhân viên, cho phép xem theo kiểu vắn tắt hay đầy đủ.
 • Cho phép xem hồ sơ nhân viên theo mẫu 2C-BNV/2008, cho phép xuất sang file Word để in ấn.
2. Quản lý thời gian nghỉ phép
 • Cho phép quản lý, theo dõi thời gian nghỉ phép trong năm của nhân viên;
 • Cho phép xem thông tin nghỉ phép theo phòng ban, chức vụ, loại ngày phép;
 • Cho phép tổng hợp thời gian nghỉ phép của nhân viên.
3. Quản lý thông tin bảo hiểm
 • Cho phép quản lý, theo dõi việc tham gia đóng bảo hiểm của nhân viên: loại bảo hiểm, thời gian đóng, mức đóng, số sổ;
 • Cho phép xem thông tin bảo hiểm theo nhân viên, theo loại bảo hiểm.
4. Quản lý hợp đồng làm việc:
 • Cho phép quản lý hợp đồng làm việc của các nhân viên: loại hình hợp đồng, thời hạn, thời gian ký, thời gian hết hạn hợp đồng;
 • Cho phép xem thông tin theo từng loại hợp đồng;
 • Cho phép quản lý các loại hợp đồng với các mẫu được đính kèm;
 • Tự báo khi có nhân viên sắp hết hạn hợp đồng lao động;
5. Quản lý thay đổi về lương, phụ cấp
 • Cho phép nhập, cập nhật và truy xuất các thông tin về lương như: ngày xếp lương, mã ngạch, bậc lương, hệ số lương, lương cơ bản, phụ cấp;
 • Tự báo khi có nhân viên sắp đến hạn nâng bậc lương;
6. Quản lý về việc tham gia Hội, Đoàn thể
 • Các tổ chức, đoàn thể đã tham gia như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đảng,…
 • Chức vụ trong các đoàn thể;
 • Các khen thưởng, kỷ luật (nếu có) khi tham gia các Hội, Đoàn thể;
 • Cho phép xem thông tin theo từng Hội, Đoàn thể.
7. Quản lý thông tin thi đua khen thưởng, kỷ luật
 • Cho phép quản lý thông tin thi đua khen thưởng, kỷ luật của nhân viên như: thời gian, hình thức, nội dung, lý do khen thưởng, kỷ luật;
 • Cho phép xem theo loại hình danh hiệu thi đua khen thưởng, kỷ luật;
 • Cho phép lọc ra nhân viên có đủ điều kiện để xét danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng.
 • Cho phép quản lý thông thi thi đua khen thưởng của tập thể
8. Chia sẻ tài liệu, mẫu biểu
 • Cho phép đăng tải, chia sẻ tài liệu, mẫu biểu.
 • Cho phép tìm kiếm tài liệu chia sẻ theo danh mục, theo từ khóa
9. Đánh giá nhân viên
 • Cho phép tạo các biểu mẫu (form) đánh giá nhân viên với các tiêu chí, thang điểm và hệ thống xếp loại;
 • Cho phép tạo bảng đánh giá nhân viên định kỳ theo các biểu mẫu đã xây dựng;
 • Cho phép tự động tổng hợp kết quả đánh giá trong phòng, tự động xếp loại theo thang xếp loại đã xây dựng;
 • Cho phép tổng hợp, thống kê tình hình đánh giá nhân viên.
II. Nhóm chức năng Quản lý công việc
1. Quản lý báo cáo tuần:
 • Cho phép các nhân viên gửi báo cáo tuần
 • Cho phép tổng hợp, tra cứu báo cáo tuần
 • Cho phép xuất các tổng hợp sang excel hoặc gửi email
 • Cho phép thống kê tình hình gửi báo tuần
2. Quản lý các nhiệm vụ/dự án
 • Cho phép quản lý các nhiệm vụ/dự án với nhiều thông tin: tên, thời gian thực hiện, người chủ trì, lĩnh vực, phân loại, tình trạng thực hiện, mô tả, tài liệu đính kèm
 • Cho phép quản lý các thành viên chủ trì hoặc tham gia nhiệm vụ/dự án
 • Cho phép tìm kiếm, xem thông tin các nhiệm vụ/dự án
3. Quản lý báo cáo giao ban:
 • Cho phép chủ trì các nhiệm vụ/dự án gửi báo cáo giao ban cho nhiệm vụ/dự án định kỳ
 • Cho phép duyệt, sửa, tổng hợp báo cáo giao ban
 • Cho phép xuất tổng hợp báo cáo sang file excel hoặc gửi email
4. Quản lý tiến độ công việc:
 • Cho phép tạo kế hoạch công tác (bao gồm danh sách các công việc của từng nhiệm vụ/dự án)
 • Cho phép cập nhật tình hình thực hiện các công việc
 • Cho phép đánh giá tiến độ thực hiện các công việc
 • Tự động báo các công việc bị trễ hạn hoàn thành hoặc sắp đến thời hạn hoàn thành
 • Cho phép thống kê tình hình tiến độ thực hiện công việc
 • Cho phép thống kê tiến độ của các nhiệm vụ/dự án
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • 68 Đang truy cập:
 • 1 Tổng lượt: