TIN VẮN:
09/05/2022 05:13:58 PM         

 I. Chức năng của Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi:

    Trung tâm có chức năng tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm, tiếp nhận và chuyển giao các thành tựu Khoa học và Công nghệ thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quản trị hạ tầng, hệ thống thông tin, cổng thông tin điện tử của tỉnh và công tác đảm bảo an ninh, an toàn mạng trên địa bàn tỉnh; tư vấn, cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm 
   1. Công tác tham mưu
    - Tham mưu, đề xuất và cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ TT&TT đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng góp phần nâng cao các mặt đời sống của nhân dân.
    - Tham gia cùng các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành nhằm thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng TT&TT.
    - Tư vấn và giúp các cơ quan, đơn vị trong tỉnh xây dựng và vận hành các hệ thống TT&TT nhằm mục tiêu tương thích với hệ thống thông tin của tỉnh, quốc gia, các hệ thống thông tin ngành nhằm đưa các hoạt động ứng dụng công nghệ TT&TT trên địa bàn tỉnh phù hợp với trình độ phát triển chung của cả nước; thực hiện các giải pháp thích hợp để đạt được mục tiêu về việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu khai thác nguồn lực thông tin phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương của tổ chức và công dân.
      - Phối hợp với các đơn vị và các ngành có liên quan tham mưu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: chiến lược, kế hoạch và các dự án, đề án quan trọng thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; chủ trì, phối hợp thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
     - Chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tích hợp thông tin các dịch vụ công trên Intemet.
     - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị khai thác, tiếp nhận, xử lý, cập nhật  thông tin (không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước) nhằm bảo đảm sự tương thích, thông suốt trong quá trình chia sẻ, trao đổi thông tin, phù hợp với chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử.
    - Tham gia tư vấn lập dự án đầu tư phát triển về công nghệ thông tin và truyền thông; tư vấn về an ninh và an toàn thông tin, nhằm giúp cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong tỉnh thực hiện việc lưu trữ, khai thác và trao đổi thông tin, đảm bảo an ninh, an toàn, chính xác, nhanh chóng, hiệu quả và thuận lợi. 
  2. Công tác phát triển và ứng dụng công nghệ Thông tin và Truyền thông:
    - Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án về TT&TT trong khuôn khổ chương trình phát triển TT&TT của Quốc gia và của tỉnh được UBND tỉnh giao Sở TT&TT thực hiện, nhằm mục tiêu phát triển tiềm lực để đẩy mạnh việc phát triển và ứng dụng TT&TT trên địa bàn.
    - Tổ chức nghiên cứu, tiếp nhận, triển khai và chuyển giao các ứng dụng công nghệ TT&TT trong các lĩnh vực kinh tế xã hội của địa phương.
    - Xây dựng, phát triển, quản trị các hệ thống thông tin chuyên ngành nhằm cung cấp, phổ biến, định hướng hoạt động của ngành thông qua các phương tiện truyền thông (Tập san, trang thông tin điện tử...) đến tổ chức, công dân góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật thuộc ngành góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
    - Quản lý, xây dựng, phát triển và tổ chức cung cấp các dịch vụ để khai thác có hiệu quả cổng thông tin điện tử của tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống, văn hóa, chính trị.
    - Đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ công của nhà nước đến tổ chức và công dân nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống, văn hóa, chính trị trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng và cung cấp dịch vụ công thuộc các ngành qua cổng đến tổ chức và công dân.
    - Thực hiện chức năng xác thực chữ ký số trên địa bàn tỉnh theo qui định của pháp luật hiện hành.
    - Phối hợp xây dựng và tích hợp các hệ thống thông tin; hình thành kho thông tin số phục vụ cho công tác lãnh đạo và điều hành của các cấp, nhu cầu thông tin của tổ chức và công dân nhằm phát triển kinh tế - xã hội.
    - Tổ chức xuất bản đặc san thông tin và truyền thông; xây dựng, quản trị và vận hành trang Web của Sở Thông tin và Truyền thông.
  3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng: 
     Tham gia công tác phát triển nguồn nhân lực TT&TT của tỉnh với những nội dung và hình thức sau:
    - Tổ chức đào tạo, đào tạo lại về TT&TT cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính, sự nghiệp, các cơ quan thuộc khối đảng, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức kinh tế…nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của ngành trên địa bàn tỉnh;
    - Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn nhằm mục tiêu triển khai sử dụng và vận hành các phần mềm, các hệ thống thông tin; các kỹ năng quản trị hệ thống thông tin; kỹ thuật và nghiệp vụ tác nghiệp của đội ngũ nhân viên các cơ quan truyền thông;
    - Tham gia công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên ngành TT&TT phục vụ công tác quản lý nhà nước, quản trị vận hành và tác nghiệp; đảm bảo duy trì việc hoạt động của các hệ thống thông tin và truyền thông tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị kinh tế … trên địa bàn tỉnh.
    - Công tác đào tạo được thực hiện dưới các hình thức đào tạo phù hợp cho từng đối tượng và khả năng của đơn vị: tự tổ chức đào tạo, hợp tác, liên kết với các đối tác (các Viện, Trường, các Doanh nghiệp…).
  4. Dịch vụ về CNTT&TT:
    - Tư vấn, thẩm định, giám sát việc mua sắm thiết bị, đầu tư các dự án công nghệ TT&TT theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
    - Tổ chức sản xuất, triển khai ứng dụng các sản phẩm CNTT&TT nhằm đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT&TT, phục vụ trực tiếp cho các hoạt động kinh tế xã hội.
    - Thực hiện các dịch vụ TT&TT khác như: thiết kế, thi công, sữa chữa, bảo hành, bảo trì, tư vấn vận hành các hệ thống thông tin; tư vấn, thiết kế chương trình quảng cáo; thực hiện việc quảng cáo trên mạng máy tính (trang thông tin điện tử), tập san của ngành.
    - Cung cấp dịch vụ hosting web để quảng bá giới thiệu hình ảnh, hoạt động, sản phẩm của các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, nhằm mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế.
    - Hình thành và phát triển dịch vụ bảo đảm an toàn và an ninh thông tin; cung cấp dịch vụ chữ ký số.
    - Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và phát triển công nghiệp CNTT&TT trên địa bàn.
    - Thực hiện hợp tác với các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước về dịch vụ CNTT&TT trong khuôn khổ các quy định hiện hành.
  5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao. 
III. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu nhân sự các phòng ban của Trung tâm  

   1. Lãnh đạo Trung tâm

    Là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

   2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp:

   2.1. Nhiệm vụ: 

     - Giúp Giám đốc cụ thể hoá các chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước về thông tin và truyền thông để tham mưu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh những chủ trương, chính sách về thông tin và truyền thông phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh;

    - Chịu trách nhiệm về công tác kế toán thống kê;

    - Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc của Trung tâm.

    - Tham mưu xây dựng định hướng hoạt động dài hạn, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, năm của Trung tâm, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm theo định kỳ và đột xuất.
 - Thực hiện nhiệm vụ hành chính quản trị, quản lý tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

    - Tổ chức quản lý, theo dõi, đôn đốc việc bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của Trung tâm;

    - Tổ chức quản lý nhân sự, biên chế, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

    - Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Trung tâm;

    - Tổ chức quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ của Trung tâm theo qui định

    - Tổ chức truyền đạt quyết định của Giám đốc Trung tâm cho các phòng thuộc Trung tâm.
3. Phòng Kỹ thuật:

  3.1. Nhiệm vụ:

    - Tham gia tư vấn về an ninh và an toàn thông tin, nhằm giúp cho các đơn vị trong tỉnh đảm bảo việc lưu trữ, khai thác và trao đổi thông tin giữa các tổ chức, cá nhân trên địa bàn một cách an ninh, an toàn, chính xác, nhanh chóng, hiệu quả và thuận lợi; - Tư vấn và giúp các cơ quan, đơn vị trong tỉnh xây dựng và vận hành các hệ thống TT&TT nhằm mục tiêu tương thích với hệ thống thông tin của tỉnh, quốc gia, các hệ thống thông tin ngành nhằm đưa các hoạt động ứng dụng công nghệ TT&TT trên địa bàn tỉnh phù hợp với trình độ phát triển chung của cả nước; thực hiện các giải pháp thích hợp để đạt được mục tiêu về việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu khai thác nguồn lực thông tin phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương của tổ chức và công dân;

    - Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ TT&TT trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương;

    - Tham gia tư vấn lập dự án đầu tư phát triển về công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn

    - Tư vấn, thẩm định, giám sát việc mua sắm thiết bị, các dự án đầu tư CNTT&TT theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân;

    - Tổ chức sản xuất, triển khai ứng dụng các sản phẩm công nghệ TT&TT nhằm đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT&TT, phục vụ trực tiếp cho các hoạt động kinh tế - xã hội; thiết kế, thi công, sữa chữa, bảo hành, bảo trì, tư vấn vận hành các hệ thống thông tin

    - Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và phát triển công nghiệp CNTT&TT trên địa bàn.

    - Tổ chức đào tạo, đào tạo lại về TT&TT cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính, sự nghiệp, các cơ quan thuộc khối đảng, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức kinh tế…nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của ngành trên địa bàn tỉnh;

    - Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn nhằm mục tiêu triển khai sử dụng và vận hành các phần mềm, các hệ thống thông tin; các kỹ năng quản trị hệ thống thông tin; kỹ thuật và nghiệp vụ tác nghiệp của đội ngũ nhân viên các cơ quan truyền thông;  

    - Tham gia công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên ngành TT&TT phục vụ công tác quản lý nhà nước, quản trị vận hành và tác nghiệp; đảm bảo duy trì việc hoạt động của các hệ thống thông tin và truyền thông tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị kinh tế … trên địa bàn tỉnh;

    - Tham gia cùng các đơn vị khác thuộc Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành nhằm thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng TT&TT trên địa bàn.  
4. Phòng Truyền thông và Quản trị Cổng

  4.1. Nhiệm vụ:

    -  Phối hợp xây dựng và tích hợp các hệ thống thông tin; hình thành kho thông tin số phục vụ cho công tác lãnh đạo và điều hành của các cấp, nhu cầu thông tin của tổ chức và công dân để phát triển kinh tế - xã hội;
    - Quản trị, đảm bảo an toàn – an ninh thông tin cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

    - Tổ chức xuất bản đặc san thông tin và truyền thông; xây dựng, quản trị và vận hành trang Web/Sub-site của Sở Thông tin và Truyền thông; 

    - Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án về TT&TT trong khuôn khổ chương trình phát triển TT&TT của Quốc gia và của tỉnh được UBND tỉnh giao cho Sở TT&TT, nhằm mục tiêu phát triển tiềm lực để đẩy mạnh việc phát triển và ứng dụng TT&TT trên địa bàn; 

    - Xây dựng, phát triển, quản trị các hệ thống thông tin chuyên ngành nhằm cung cấp, phổ biến, định hướng hoạt động của ngành thông qua các phương tiện truyền thông (Tạp san, trang thông tin điện tử...) đến tổ chức, công dân góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật thuộc ngành góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương;  

   - Thực hiện các dịch vụ TT&TT khác như: tư vấn, thiết kế chương trình quảng cáo; thực hiện việc quảng cáo trên mạng máy tính (trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử), tập san của ngành; tổ chức sự kiện chuyên ngành như: Hội nghị, Hội thảo, triển lãm ....

   - Quản lý, xây dựng, phát triển và tổ chức cung cấp các dịch vụ để khai thác có hiệu quả cổng thông tin điện tử của tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống, văn hóa, chính trị

   - Cung cấp dịch vụ hosting website để quảng bá giới thiệu hình ảnh, hoạt động, sản phẩm của các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, nhằm mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế; 

    - Đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ công của nhà nước đến tổ chức và công dân nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống, văn hóa, chính trị trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng và cung cấp dịch vụ công thuộc các ngành qua cổng thông tin điện tử đến tổ chức và công dân.

    - Hình thành và phát triển dịch vụ bảo đảm an toàn và an ninh thông tin; cung cấp dịch vụ chữ ký số.
 

 

CÁC TIN ĐÃ XEM    
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 2024 Đang truy cập:
  • 6.028.877 Tổng lượt:
G