TIN VẮN:

Bỏ tùy chọn mặc định “Overwrite existing files” khi upload file trong Sharepoint

07/08/2019 11:03:59 AM         

Mặc định trong Sharepoint, tùy chọn “Overwrite existing files” (ghi đè lên file đã có trong danh sách, thư viện nếu trùng tên file) mặc nhiên được chọn. Điều này đôi khi cũng gây ra phiền phức là mỗi lần upload file ta phải bỏ check chọn sẵn vì nếu để thì vô tình file dự định upload có tên trùng với bất kỳ file có sẵn trong danh sách, thư viện, và nó thật nguy hiểm phải không các bạn, không ai muốn như thế. Trong bài này mình sẽ giới thiệu mẹo để cấu hình bỏ chọn mặc định checkbox này nhé.

 Trong 1 site Sharepoint có 2 vị trí khi upload file có xuất hiện check chọn “Overwrite existing files” này là: Khi upload file trong thư viện (libraries) và khi upload file trong box nhập nội dung (RichTextEditor).

Upload file từ libraries:
Sharepoint cài đặt sẵn tính năng “Overwrite existing files” trong file upload.aspx (MSSP 2007), uploadex.aspx (MSSP 2010. File này nằm trong thư mục trên máy chủ cài đặt Sharepoint tại đường dẫn:
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\LAYOUTS\Uploadex.aspx
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS\Upload.aspx
Bạn mở file này lên và tìm đến dòng có checkbox, set lại  Checked=”false” là ok.
<asp:CheckBox id=”OverwriteSingle” Checked=”true” Text=”<%$Resources:wss,upload_document_overwrite_file%>” runat=”server” CssClass=”ms-upload-overwrite-cb” />
 
 
Upload file từ RichTextEditor:

Sharepoint cài đặt sẵn tính năng “Overwrite existing files” trong file rteUploadDialog.aspx. File này nằm trong thư mục trên máy chủ cài đặt Sharepoint tại đường dẫn: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS\ rteUploadDialog.aspx

 
Lưu ý là file uploadex.aspxrteUploadDialog.aspx là những file của hệ thống, vì vậy khi cấu hình thuộc tính sẽ ảnh hướng đến tất cả những farm, site của toàn bộ hệ thống.
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 60 Đang truy cập:
  • 1 Tổng lượt: